Equinor oppjusterer klimamålene kraftig
6. februar 2020

Equinor oppjusterer klimamålene kraftig

Equinor, med hovedkontor på Forus, lanserer et nytt klimaveikart for å sikre en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskapning i tråd med Paris-avtalen.

Equinors ambisjon er å:

– redusere netto karbonintensitet, hele veien fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 % innen 2050,
– tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind, og
– styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor.

– Vi ser nå 30 år inn i framtiden, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan og hvor raskt omleggingen vil skje. Ikke for samfunnet, og ikke for oss. Men vi vet at det må skje betydelige endringer i energimarkedene, og vår portefølje vil endres i samsvar med dette for å forbli konkurransedyktig. Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonframtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst, sier Sætre.

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Sætre.

Ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050 tar hensyn til scope 1, 2 og 3-utslipp, fra produksjon til forbruk. Innen 2050 vil hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen. Driftseffektivitet, karbonfangst, -bruk og -lagring samt hydrogen blir også viktig, og anerkjente mekanismer for kompensering av utslipp og naturlige karbonsluk kan brukes som supplerende tiltak.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt, Equinors andel, hovedsakelig basert på dagens prosjektportefølje. Dette er om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og medfører en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 %. Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt, avhengig av tilgang på attraktive prosjektmuligheter.

– For å bekjempe klimaendringene må myndigheter, næringsliv og samfunn finne nye og bærekraftige løsninger sammen. Som en pioner innen CCUS, er Equinor involvert i arbeidet med å bygge opp en europeisk verdikjede for fangst og lagring av karbon fra tredjeparts industrianlegg. Sammen med en sterk posisjon innen naturgass, betyr det at Equinor er forberedt for framtidig vekst innen hydrogen. Dette gir muligheter for nullutslipp-energi i stor skala, sier Sætre videre.

Størrelsen og sammensetningen av Equinors olje- og gassportefølje, sammen med energieffektiv drift, være avgjørende for å nå Equinors ambisjon for netto karbonintensitet. Karboneffektiv produksjon av olje og gass vil i økende grad være en konkurransefordel, og Equinor vil sikre at selskapet fortsatt har en robust olje- og gassportefølje med høyt verdiskapingspotensial.

I januar 2020 la Equinor frem ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 % innen 2030, 70 % innen 2040, og ned mot nær null innen 2050. Ambisjonene kan realiseres gjennom elektrifiseringsprosjekter, energieffektiviseringstiltak og nye verdikjeder, som karbonfangst og -lagring og hydrogen.

Equinor tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for egenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kg per fat oljeekvivalent innen 2025, fem år raskere enn selskapets tidligere ambisjon. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kg CO2 per fat1.

Equinor setter en ny ambisjon for karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030. Det viktigste er å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Gjenværende utslipp vil bli kompensert for gjennom kvotehandelssystemer, som EU ETS, eller mekanismer av høy kvalitet for kompensering av utslipp. Ved å sette denne ambisjonen, bekrefter Equinor sin langvarige støtte til karbonprising og etablering av globale markedsmekanismer for karbon, som skissert i Paris-avtalen.

Equinors lave metanutslipp er bransjeledende på om lag 10 % av gjennomsnittet globalt. Klimaveikartet inneholder ambisjoner om å holde metanutslippene på nær null, og avvikle rutinemessig fakling innen 2030.

– Det nye klimaveikartet viser hvordan vi vil bidra til å forme energiomleggingen og energiframtiden. Det er også en invitasjon til våre partnere, kunder, leverandører og myndigheter til samarbeid om de nødvendige tiltakene for å bekjempe klimaendringene, avslutter Eldar Sætre.

1IOGP (the International Association of Oil & Gas Producers): Environmental Performance Data 2018