28.01.2021
fb_n
tw_n
in_n
Kan overskuddsvarme fra sommerhalvåret lagres og gjenbrukes i energiproduksjon om vinteren? Det skal Forus Næringspark, Lyse Neo og NORCE finne ut av.  

Med støtte fra Rogaland fylkeskommune og Norges forskningsråd, går energileverandør Lyse Neo sammen med energisystemforskere i NORCE i en prosjektgruppe for å videreutvikle en økonomisk og klimamessig lønnsom energiproduksjon på Forus. Forus Næringspark er initiativtaker til samarbeidet, som er en av flere energisatsinger på Forus. 

Prosjektgruppa skal utrede bedre ressursutnyttelse av det eksisterende energigjenvinningsanlegget på Forus. Ved å utvikle en løsning for lagring og gjenbruk av sesongmessig overskuddsvarme fra energiproduksjonen, mener forskerne at Forus-området vil kunne selvforsynes med energi og bli klimanøytralt innen få år. 
 

Fra restavfall til oppvarming 

I energigjenvinningsanlegget på Forus brennes regionens avfall som ikke kan resirkuleres. Denne avfallsforbrenningen utnyttes til produksjon av fjernvarme og strøm som distribueres tilbake til næringsbygg og boliger. På denne måten gjenvinnes avfallet til vannbåren varme og varmtvann.  

Dette betyr i praksis at restavfallsdunken kan forsyne boligen din med varme, men vi har fortsatt en vei å gå for å utnytte denne ressursen optimalt. Årsaken henger sammen med en sesongvariert energietterspørsel.  

- Vi har en jevn produksjon gjennom hele året. På vinterhalvåret når varmeetterspørselen er høyere overstiges produksjonskapasiteten. Der avfallsforbrenningen ikke er tilstrekkelig, supplerer vi med biogass og elektrisitet for å dekke energibehovet med klimanøytral energi, forklarer Øistein Mathisen, forretningsutvikler i Lyse Neo.  


Vil lagre sommervarmen til bruk om vinteren  

I sommerhalvåret er det motsatt. Varmeetterspørselen er lavere enn produksjonskapasiteten. Dette fører til at varme fra avfallsforbrenning som kunne vært utnyttet til fjernvarmeproduksjon, går til spille.   

Det den nyopprettede prosjektgruppa nå skal utrede, er hvorvidt vi denne spillvarmen kan lagres i reservoarer og spares til fjernvarmeproduksjon på vinteren. I så fall vil en få full ressursutnyttelse fra avfallsforbrenningen og samtidig redusere bruken av biogass og elektrisitet.  
 

Økonomisk og klimamessig lønnsomt  

- Det vil være mer kostnadseffektivt å utnytte spillvarmen enn å bruke for eksempel elektrisitet til oppvarming av bygg. Vår forskning legger til grunn at dette potensielt vil være både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomt, sier Peter Breuhaus, sjefsforsker i NORCE forskningsinstitutt. 

Ifølge forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark, vil prosjektet også være klimamessig lønnsomt. Full ressursutnyttelse vil redusere behovet for bruk av biogass og elektrisitet i energiproduksjon. Disse ressursene vil dermed kunne utnyttes innen transportsektoren og erstatte fossilt brennstoff.   

- Vi har et mål om å gjøre Forus Næringspark energinøytral innen 2025. For å nå dette målet er vi nødt til å produsere like mye energi som vi forbruker. Dette prosjektet er en av flere satsinger for å gjøre Forus selvforsynt med energi.   
Spillvarme%20prosjekt_DSC01078
Øistein Mathisen, konsept og forretningsutvikler i Lyse Neo
Spillvarme%20prosjekt_DSC01092
Peter Breuhaus, sjefsforsker i NORCE
Spillvarme%20prosjekt_DSC01071
Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark

Andre artikler