Ny stor trafo på Forus

Ny stor trafo på Forus

30.11.2023
fb_n
tw_n
in_n

Illustrasjon: Statnett

For å opprettholde sikker strømforsyning og være forberedt på økt strømforbruk på Nord-Jæren, har Statnett søkt NVE om å bygge ny transformatorstasjon på Bærheim i Sandnes. Ny teknologi gjør det mulig å bygge en mer miljøvennlig stasjon.

Det søkes om å bygge den nye Humleberget stasjon på nabotomten vest for eksisterende Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Tomten er regulert til næringsvirksomhet. Lnett vil eie og drive regionalnettanleggene i Bærheim, mens Statnett vil eie og drive transmisjonsnettanleggene i Humleberget stasjon. For omgivelsene vil transformatorstasjonene fremstå som et samlet anlegg.

Bærheim stasjon ble bygget for 300 kV på 1980-tallet og anleggene har behov for å fornyes. Nye anlegg i transmisjonsnettet bygges i dag for 420 kV. For å møte økt behov for strøm er Lnett i ferd med å gå over fra 50 til 132 kV i regionalnettet. Overgangen til nye spenningsnivåer er ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon.

I drift tidligst i 2029

Konsesjonssøknad for Humleberget transformatorstasjon er sendt til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Løsningen som er foreslått er en innendørs gassisolert (GIS) transformatorstasjon, som i hovedsak er planlagt på industritomt. Statnett søker også om anlegg på vegne av Lnett. Lnett jobber med å styrke regionalnettet og har behov for å øke uttaket av strøm fra Statnetts anlegg. Statnett vil overta tomten for ny transformatorstasjon om lag 1,5 år etter at konsesjon er gitt og ny stasjon kan tidligst være i drift i 2029.

Humleberget stasjon inngår i det første av tre trinn i Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. Transformatorstasjonene Humleberget og Krossberg vil legge til rette for økt forbruk og mer strøm til Lnetts regionalnett på Nord-Jæren. Krossberg er den nye stasjonen Statnett har søkt konsesjon til å bygge i Stavanger og søknaden ligger til behandling hos NVE. Den nye sentralnettledningen Lyse-Fagrafjell, som nylig ble satt i drift, inngår også i trinn en og legger til rette for 700 MW økt forbruk i Sør-Rogaland.

- Ny og mer miljøvennlig teknologi åpner for nye muligheter og vi kan planlegge en gassisolert, innendørs stasjon, som er mindre enn de luftisolerte stasjonene. Dermed blir det mulig å bygge den nye stasjonen på industritomt. Vi håper at planene våre blir godt mottatt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Planlegges på industritomt

Statnett har tidligere inngått intensjonsavtale med BR Industrier AS og Ventoblikk AS om overtagelse av industritomt på Bærheim. Tomten ligger i tilknytning til eksisterende transformatorstasjon og gjør det mulig å bygge den nye stasjonen på det etablerte industriområdet. Statnett forsøker å unngå og bygge på landbruksjord, og dette er en løsning som i stor grad legger til rette for det.

Statnett søker om å bygge Humleberget transformatorstasjon som erstatning for sentralnettanleggene i dagens Bærheim stasjon.  Statnetts anlegg i Bærheim stasjon vil saneres når ny stasjon er i drift. Lnetts anlegg i Bærheim stasjon vil bestå og på vegne av Lnett søkes det om konsesjon til ombygging og utvidelse av regionalnettanleggene i stasjonen.

Gi innspill i høringsprosessen

Det er NVE som har ansvaret for høringsprosessen, og som vil sette den i gang. Det er viktig å bruke høringsmuligheten dersom man har innspill til planene.- Vi oppfordrer alle som har innspill til planene om å sende sine høringsuttalelser til NVE, avslutter Elisabeth Vike Vardheim.  


Fakta om Humleberget transformatorstasjon

  • Konsesjonssøkt oktober 2023
  • Forventet konsesjon tidligst 2024

  • Byggestart ca 1,5 år etter konsesjon er mottatt

  • Bygges som gassisolert løsning (GIS)

  • Tidligst i drift i 2029

  • Bygges for 420kV og 132kV

  • Driftes på 300kV inntil videre

  • Forventet kostnad:

    • 975 -1200 MNOK.


Kilde: Statnett

 

Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler