Mobilitetskonferansen 2022: Hvordan legge til rette for bærekraftig bymobilitet?

Mobilitetskonferansen 2022: Hvordan legge til rette for bærekraftig bymobilitet?

01.06.2022
fb_n
tw_n
in_n
Forrige uke inviterte Grønn by, Kolumbus, Nordic Edge og Rogaland fylkeskommune til regionens største og viktigste mobilitetskonferanse. Tema for året var mobilitetspunkt og hvilken rolle byplanlegging og -utvikling har for mobilitet.  

Konferansen ble innledet med et historisk blikk på mobilitet og byplanlegging på Nord-Jæren av Ulrik Eriksen. Forfatteren har skrevet boken “Et land på fire hjul” som tar for seg norsk bilisme og hvilke konsekvenser bilen har fått for by- og tettstedsutvikling.  

– Tradisjonelt har vi drevet byutvikling og ført en transportpolitikk i bilens favør. Norge har en av verdens største bilparker per innbygger og forblir et land på fire hjul, konkluderer Eriksen.   

Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis i Byutvikling og Urban Design ved UiS, tegner det samme utfordringsbildet.  

– Stavanger har en høyere bilandel enn både Oslo, Bergen og Trondheim og vi ser en utvikling hvor folk flytter lengre fra kollektiv- og mobilitetspunkter. Det gir vanskelige forutsetninger for bærekraftig bymobilitet på Nord-Jæren.  

Müller-Eie er likevel håpefull for fremtiden. Hun viser til at bilandelen i regionen er redusert de siste årene, mens kollektivandelen og sykkelbruken har økt. Det kan blant annet skyldes samferdselsstrategien til Rogaland fylkeskommune og de lokale tiltakene de har iverksatt.  

Et eksempel er Bymiljøpakken, et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om å investere 30 milliarder kroner i vei, buss og sykkelveier fram mot 2033. I samarbeid med Kolumbus skal Bymiljøpakken legge til rette for at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt fremfor å kjøre bil.  

Det forteller samferdselssjef Stine Haave Åsland om fylkeskommunens strategier knyttet til transport og mobilitet. Målet er nullvekst i persontransport og lett framkommelighet for alle trafikanter. Espen Strand Henriksen fra Kolumbus viser til de konkrete tiltakene med kombi-billett, bysykkel og bildeling som har bidratt til å øke kollektivandelen.  

Müller-Eie har tiltro til mulighetene for bærekraftig mobilitet på Nord-Jæren, men savner mer forskning som viser til at tiltakene har ønsket effekt.  

– Vi mangler fortsatt empiri på hvorvidt disse tiltakene fungerer og faktisk bidrar til å redusere biltrafikk og utslipp. Jeg vil gjerne invitere private og offentlige aktører til å samarbeide med akademia om å få på plass forskning som følger effektene av tiltakene, oppfordrer hun. 

Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom offentlige etater, beslutningstakere og det private næringsliv er nøkkelen til suksess, mener hovedarrangør Marie Koch Singelstad i Grønn by.  

– Arbeidet med mobilitet er utrolig viktig for å fremdeles være en attraktiv region. Hensikten med Mobilitetskonferansen er å samle ulike aktører og legge til rette for gode samarbeid som gir resultater. Rogaland ligger i dag helt i front når det gjelder testing og utvikling av bærekraftig mobilitet, og det skal vi fortsette med, avslutter hun.  
Stine%20Haave%20%C3%85sland
Samferdselssjef Stine Haave Åsland forteller om fylkeskommunens mobilitetsstrategier og nullvekstmål.
Espen%20S%20Henriksen
Espen Strand Henriksen deler hvilke konkrete mobilitetstiltak Kolumbus har iverksatt.

Andre artikler