Den store Forus-planen er klar

Den store Forus-planen er klar

30.10.2023
fb_n
tw_n
in_n

Etter snart 10 år er nå endelig den store planen for Forus vedtatt. Målet med planen er at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde. Den ble vedtatt av kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger i september 2023 og skal gjennomføres de neste 20 årene.

- Det er så bra at planen for Forus er på plass. Usikkerheten er borte, nå vet vi hva vi har å holde oss til, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark. 

- Hva er nytt med planen?
- Planen bygger opp omkring bymiljøpakken og åpner for spennende muligheter. Blant annet får Forus fire kjerneområder nær kollektivaksen, der det blir mulig med høyere utnyttelse. Det legges også opp til flere og større grøntområder som vil øke attraktiviteten til hele næringsparken, fremholder Grødem, som gjennom datterselskapet Forus Utvikling snart vil starte arbeidet med etablering av grøntområder og andre rekkefølgetiltak. 

Fire nye kjerneområder

De fire nye kjerneområdene er rundt 2020park, Kvadrat, Tvedtsenteret og langs Kanalslettå. Høyere utnyttelse betyr at det åpnes for flere kontorarbeidsplasser blant annet fordi det tillates å bygge høyere, samtidig som det i kjerneområdene blir lov med kontor, hotell, bevertning, industri og tjenesteyting.

Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne næringsområde som spiller på lag med resten av storbyområdet.

- Er det noe som gjenstår?
- Det er ikke enighet om den såkalte parkeringsnormen, det vil si hvor mange parkeringsplasser som tillates per 100 m2 kontorbygg. Alle de tre kommunene ønsker 0,9 plasser per 100m2, fylket og statsforvalteren vil ha 0,5. Denne uenigheten skal det snart megles om i departementet, forklarer Grødem og viser til næringsområdet Fornebu nær Oslo har en variert parkeringsnorm fra 0,5 til 1,4.

- 1,4 gjelder for områder som ikke har gangavstand til kollektivknutepunkt. På Forus har vi ingen slike knutepunkt. Dette er argumenter kommunene må bruke i meglingen, sier han.
 

Om parkeringsnorm

En kommunal parkeringsnorm er et juridisk virkemiddel som er hjemlet i plan og bygningsloven (§11-9). Parkeringsnormen er en maksimumsnorm som begrenser arbeidstagernes muligheter for å benytte egen bil. Dette vil begrense biltrafikken noe som gir reduksjon i energiforbruk, luftforurensning, støy og trafikkfare. Det vil også sikre et bedre grunnlag for kollektivtrafikken samtidig som biltrafikken i rushperiodene blir lavere.


Her kan du lese hele den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP)

Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler