Damen i tunnelen

Damen i tunnelen

21.06.2024
fb_n
tw_n
in_n

Det begynte med en tunnel. Nærmere bestemt etableringen av en tunnelsikkerhetsklynge i Rogaland. Nå leder Helene Roth en hel nasjonal klynge. Navnet er Via.

VIA, den nasjonale klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur, er midt inne i en omstilling da de går ut av det nasjonale klyngeprogrammet i desember 2024. – Vi rigger oss for fremtiden, har tatt grep i god tid og har endret måten vi arbeider på, sier daglig leder Helen Roth og forsikrer at aktivitetsnivået vil bli uendret.

VIAs arenaer er vei, tunnel og bro. Klyngen arbeider for å styrke konkurransekraften til norske aktører i bransjen og øke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Medlemmene er alt fra veibyggere og store entreprenører til leverandører og små oppstartsselskap. VIAs administrasjon holder til i Vestre Svanholmen på Forus.

Grønnere veier

Et av de mest betydningsfulle prosjektene VIA har initiert og leder er «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i veibygging», et av Norges største omstillingsprosjekt med en ramme på 125 millioner. Prosjektet består av 10 piloter der det handler om å få grønnere produkter inn i veibygging, så som asfalt og betong. Blant annet skal Velde teste ut 100 % resirkulert asfalt på motorvei for Nye Veier på E39 ved Lyngdal. – Ingenting av dette hadde skjedd uten VIA, vi er den nøytrale grunnen der kommersielle og offentlige aktører kan møtes og samarbeide, forklarer Roth.
 

Begynte med tunnelsikkerhet

I 2016 begynte arbeidet med å få etablert en tunnelsikkerhetsklynge i Rogaland. Påvirket av samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS og brannvesenet tok daværende fylkesordfører Janne Johnsen initiativet til å jobbe aktivt med tunnelsikkerhet. Dette var både i lys av det store antall tunneler som fantes da og at nye, store tunnelprosjekter var på gang. Ryfast åpnet i 2019 og arbeidet med Rogfast startet i 2021.   

- Jeg jobbet den gang i fylkets næringsavdeling og vi så muligheten for å kommersialisere dette ved å få etablert en klynge i det nasjonale klyngeprogrammet, sier Roth. Aktørene ble kartlagt og invitert til workshop der hele 80 ulike aktører stilte. Initiativtakerne hadde truffet med noe mange var opptatt av.

Søknaden som ble sendt i 2016 gikk gjennom på første forsøk og da var 69 aktører med som forpliktende medlemmer av klyngen. I dag teller klyngen nærmere 90 medlemmer som representerer hele verdikjeden innen vei, bro, og tunnel.
 

Hva hindrer innovasjon?

- Et av de viktigste forholdene VIA ønsker å identifisere er hva som hindrer innovasjon i transportinfrastrukturarbeidet og så bidra til og ta ned slike hinder. Det arbeidet fortsetter nå for fullt i et samspill mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører og andre sentrale offentlige aktører, forteller Roth.
 

Møteplass for bransjen

En viktig del av det VIA gjør er å skape gode møteplasser for bransjen. Innovasjonsarena er et årlig event, hvor Statens vegvesen, Nye Veier og VIA lager en interaktiv møteplass med fokus på klimasmarte og innovative løsninger for vei, bro og tunnel. På programmet står presentasjoner fra scenen og mingleområde for utstillere. Det blir også mulighet for 1:1-møter og presentasjon for fagpanel sammensatt av byggherrer, erfarne ingeniører og entreprenører. Her presenteres alt fra tidligfase utviklingsprosjekter, til pilotering og markedsklare løsninger. Tilbakemeldingene er at det er verdifullt med slike møteplasser for å drive innovasjon og utvikling fremover. I år blir Innovasjonsarena lagt til Kristiansand den 22. oktober. 
Podcast
Daglig leder Helen Roth foran demotunnelen som er utviklet i samarbeid med medlemmene i VIA. Tunnelen brukes til testing av utstyr, kurs og opplæring.
Podcast-9
Demotunnelen er et av to tunnelløp i Tunnelsenteret i Ganddal. Tunnelsenteret drives i et samarbeid mellom VIA og Rogaland brann og redning IKS.

Øvrige nasjonale klynger i Rogaland

Energy Transition Norway
Ledende aktører innen olje- og gassindustrien går sammen med selskaper fra andre industrisektorer, gründerbedrifter, investorer, myndigheter og akademia for å utvikle fornybare og lavutslipps energiløsninger. 

Nordic Edge
Nordic Edge er en ideell organisasjon som jobber i tett samarbeid med private bedrifter, kommuner, akademia og innbyggere mot smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vårt mål er å være en pådriver for utvikling, testing og eksport av smartbyteknologi og bærekraftige løsninger på vegne av våre klyngemedlemmer.

Norwegian Offshore Wind
Klyngens mål er å etablere verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind. Med nærmere 400 medlemmer, alt fra smidige startups til store havvindutviklere, er vi det største industrinettverket i Norge.

Norwegian Smart Care Cluster
Klyngen jobber for at medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden. Klyngens visjon er 'Endring gjennom smart bruk av helseteknologi!' og deres formål er at "vi bygger norsk helseindustri gjennom å skape bærekraftige løsninger for bruker/pasient og helsetjenesten."

Stiim Aquacluster
Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer. Klyngen har som målsetting å være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler