Vil ha enda fler stolte verdiskapere på Forus
24. mars 2014

Vil ha enda fler stolte verdiskapere på Forus

Brukerne er totalt sett godt fornøyd med Forus som arbeidssted. Både trivsel, effektivitet og omdømme scorer godt over middels bra, mens kollektivtilbudet må styrkes. Nær alle er enige i at det er regionens viktigste næringsområde, og at det bør videreutvikles med mer urbane kvaliteter. Dette er noen av konklusjonene i en undersøkelse Forus-samarbeidet har gjort blant Forus-ansatte.

Forus, 24. mars 2014: Forus-brukerne gir området best score for enkeltfaktorene “nærhet til Sola flyplass”, “tilgjengelighet via bilvei utenfor rushtid” og “nærhet til kunder, leverandører og bransje”. Alle disse får i snitt over 7 på en skala fra 1 til 10, der 1 er svært dårlig og 10 er svært bra. Etterfulgt av nærhet til sentrumsområdene Sola, Sandnes og Stavanger.

– De som bruker Forus til daglig verdsetter den sentrale beliggenheten som et hjerte i regionen, og attraktiviteten som næringsklynge, sier Stein Racin Grødem. Han er talsperson i Forus-samarbeidet, som har foretatt undersøkelsen som del av en langsiktig omdømmebygging av Forus.

På den andre siden av skalaen scorer enkeltfaktorene “tilgjengelighet i rushtid” og “tilgjengelighet via kollektivtransport” tilsvarende dårlig, begge med snitt på cirka 3.

– Trafikkutfordringene i rushtiden er velkjent. Mer interessant er det at problemet begrenser seg til disse periodene om morgenen og ettermiddagen. Resten av dagen er tilgjengeligheten med bil god – faktisk et av områdets viktigste styrker, sier Grødem.

Området får litt under middels (mellom 4 og 5) på tilrettelegging for syklister og på servicetilbud som butikker og kafeer, hotell og konferanse, barnehage og skole. Tilbudet innen helse, trening og velvære scorer derimot over middels (5,6).

Kollektivtilbudet klart viktigst å forbedre

Dette helhetsbildet forsterkes i en åpen del av undersøkelsen, der brukerne uhjulpet bes om å oppgi områdets viktigste fortrinn og forbedringsområder. Sentral beliggenhet og nærhet til bransjen går klart hyppigst igjen som de viktigste styrkene.

Når det gjelder viktigste forbedringsområder omhandler svært mange av kommentarene (ca 450) transportforhold – og kollektivtilbudet i særdeleshet. Også på et hjulpet spørsmål om hvilken transportform som er viktigst å forbedre, svarer over 50 prosent kollektivt, drøyt 40 prosent bil og 7 prosent sykkel.

Regionens viktigste næringsområde

De Forus-ansatte viser gjennomgående høy enighet om ulike positive omdømmepåstander. Eksempelvis er 85 prosent helt eller delvis enige i at Forus er et av områdene i landet med flest spennende jobber for teknisk utdannede. 77 prosent mener det er i Norges-toppen på utdannelses- og kunnskapsnivå blant ansatte.

Så godt som alle (94 prosent) er helt eller delvis enige i at Forus er Stavanger-regionens viktigste næringsområde. 85 prosent at Forus-virksomhetene står for en stor andel av nasjonal verdiskapning, og like mange at det er blant Nord-Europas viktigste områder for petroleumsbasert virksomhet.

8 av 10 vil ha et mer urbant område

Forus-samarbeidet mener Forus’ størrelse, vekst og økende regionale betydning gjør det nødvendig å utvikle det helhetlig til et mer urbant og levende område også utenfor arbeids-tid. Verdiskaperne i området er åpenbart hjertens enige. Fler enn 8 av 10 er helt eller delvis enige i at området bør videreutvikles til et mer attraktivt sted både å jobbe, bo og handle.

Mye å væres stolte av

Forus-ansatte har beviselig mye å være stolte av. Blant annet er det dokumentert at virksomhetene i området står for en femtedel av Norges verdiskapning. På direkte spørsmål om de er stolte av å jobbe i området svarer 45 prosent ja. Like mange er nøytrale, mens 11 prosent svarer nei.

– Brukernes klare tale er viktig innsikt i arbeidet med å styrke Forus’ omdømme. Vi vil drive omdømmebygging fra “innsiden” – og brukerne er de viktigste ambassadørene. Stolthet er klart omdømmerelatert. Selv om nær halvparten svarer klart ja til at de er stolte, er nesten like mange nøytrale. Som ansatt på Forus er du en del av en unik kunnskaps- og verdiskapningsklynge, og det bør være et mål å flytte mange nøytrale over på stolthetssiden, sier Grødem.

For å få til dette vil Forus-samarbeidet blant annet komme i tettere kontakt med virksomhetene og de ansatte på Forus for å få frem fler av de gode historiene, aktivere fler i kanaler som web, Facebook og nyhetsbrev.

– Fler bør vite mer om alt det positive som planlegges og skjer på Forus. Vi har etablert kanalene – og inviterer alle Forus-interessenter til å bruke dem aktivt, avslutter Grødem.

Fakta om undersøkelsen

Bruker- og omdømmeundersøkelsen ble gjennomført av Norstat for Forus-samarbeidet i februar 2014. Et webbasert spørreskjema ble distribuert per e-post til totalt ca 1500 ansatte fordelt på et stort antall bedrifter i ulike deler av Forus-området. 352 respondenter fylte ut skjemaet. Av disse oppga like mange å ha en form for lederstilling som å være ansatt i virksomheten de arbeider i.

For ytterligere informasjon om Forus og Forus-samarbeidet – kontakt:
Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228 / E-post: stein.racin.grodem@forus.no

For mer informasjon, illustrasjonsgrafer eller spørsmål om undersøkelsen – kontakt:
Rune Braathen, Forus-samarbeidet
E-post: rune.braathen@forus.no / Telefon: 915 64 866

Om Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Samarbeidet består per i dag av Base Property, 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Totalt representerer de eksisterende og planlagte næringseiendommer på vel 1,2 millioner kvm på Forus.

Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou