“Tvedtsenteret – et naturlig sentrum i et urbanisert Forus”
25. april 2013

“Tvedtsenteret – et naturlig sentrum i et urbanisert Forus”

  Den spennende debatten om videreutviklingen av et av Norges viktigste næringsområder ruller videre. Her er et interessant innlegg fra Arild Tvedt i Tvedt Eiendom AS, publisert i Aftenbladet nylig:

Forus’ framtid er til debatt. De danske arkitektene Juul og Frost har på oppdrag fra Forus Næringspark vist en fremtidsvisjon for et annerledes Forus. Fra et næringsområde med få eller ingen kvaliteter som bør finnes i et attraktivt byområde, til et område med grønne lunger, attraktive ferdselsårer for fotgjengere og syklister og etter hvert med et visst innslag av boliger.

I visjonen for Forus er Tvedtsenteret fremhevet som et urbant tyngdepunkt. Som eiere av Tvedtsenteret har vi og tro på hovedtrekkene i den visjonen som er presentert, og at vårt senterområde kan bidra som en av de viktige driverne for en utvikling av Forus fra et nærings- til byområde. Det betyr at Tvedtsenteret naturlig vil utvikles til å være noe mer enn i dag.

Tvedtsenteret er allerede i dag et senter som bringer positive, urbane kvaliteter inn i et rendyrket næringsområde. Senteret er en viktig møteplass både i og utenom arbeidstid, og handels- og servicetilbudet gir liv til Forus utenom normal arbeidstid.

Kommunen har nylig vedtatt etablering av en ny kollektivtrase fra Solasplitten i nord til Forusbeen, tvers gjennom Tvedt-senteret. Når Næringsparken har opparbeidet kollektivtraseen, kanskje innen ett år, vil den være en viktig premiss og et svært positivt bidra til videre utvikling av Tvedtsenteret som et urbant tyngdepunkt på Forus.

Ved å kombinere god tilgang for bil med god tilgjengelighet fra kollektivtrafikken, legges grunnlaget for å tenke nytt om utformingen av Tvedtsenteret og uteområdene som omgir senteret. Det samme gjør Næringsparkens visjon om å hente Foruskanalen frem i dagen igjen og sågar utvide denne «inn i» Tvedtsenteret. Bruk av vannet som en del av det planlagte parkdraget i Lagerveien, vil utvilsomt tilføre svært gode kvaliteter til området,

Det er ikke unaturlig å tenke seg at Forus med disse overordnede grepene dermed kan få sin første gågate ved Tvedtsenteret. Kombinert med en smart omplassering av parkeringsplassene, inn i en ny bygningsstruktur, vil det dermed og være svært aktuelt å etablere boliger på eller ved Tvedtsenteret. Boliger her vil ha gode kvaliteter som nærhet til overordnede parkdrag på Forus, umiddelbar nærhet til viktige handels- og servicetilbud, gang og sykkelavstand til alle arbeidsplassene på Forus, og kollektivholdeplasser med forbindelser både til Stavanger og Sandnes sentrum flyplassen og Universitetet, rett utenfor inngangsdøra.

Vi tror ikke at en utvikling av Tvedtsenteret med urbane kvaliteter, vil være i motstrid til kommunale og regionale myndigheters mål om en balansert senterutvikling som vektlegger utviklingen av Stavanger og Sandnes sentrum.

På kort sikt synes vi derfor det er urovekkende at det nå er i ferd med å lages en revidert Regionalplan for byutviklingen på Nord Jæren som skal gjelde 30 år frem i tid, der Forus’ framtid dessverre ikke er viet særlig oppmerksomhet. Tvert imot foreslås det handelsrestriksjoner, som etter vår vurdering vil være et hinder for å ta ut byutviklingspotensialet i Forus-området, og dermed for å realisere visjonen om et «annerledes» Forus.

Forus vil styrke seg som et av tyngdepunktene i byområdet på Nord Jæren. Den sterke befolkningsveksten kombinert med landbrukets grenser for byutviklingen gjør det nødvendig å tenke nytt om flere deler av byområdet. Da er en gradvis omforming av Tvedtsenteret til et kombinert handels, service og boligområde som et urbant tyngdepunkt på Forus, en naturlig visjon for utviklingen. Etter vår mening er det denne visjonen som bør være styrende for kommunale og regionale myndigheters rammebetingelser for utviklingen av senteret.