OLF blir Norsk olje og gass
17. september 2012

OLF blir Norsk olje og gass

– Olje og ikke minst gass er sentrale energikilder, også for kommende generasjoner. Navnet Norsk olje og gass uttrykker mer presist hva vi er i dag og hva vi skal være i fremtiden. Det sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass, som har hovedkontor på Forus.

Ifølge en melding skal Norsk olje og gass videreføre rollen som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk sokkel.

– Både olje- og gassnæringen og samfunnet ellers har endret seg markert siden OLF fikk sitt navn for 23 år siden. Vår organisasjon har også vært i endring. Ved å bytte navn til Norsk olje og gass viser vi enda tydeligere hvem vi arbeider for og at vi representerer hele den norske olje- og gassindustrien med både oljeselskaper og leverandørbedrifter, sier Brækken.

Viktig gassperspektiv
Norsk olje og gass representerer en industri som får stort fokus i samfunnsdebatten. “Bekymringene for miljø og klima har vært økende. Utslipp av klimagasser må ned. Økt bruk av gass er idenne sammenheng et sterkt og godt klimapolitisk virkemiddel”, skriver organisasjonen i meldingen.

– Det nye navnet løfter tydelig frem at vi også er en gassnasjon. Eksport av norsk gass er sentralt i et miljøperspektiv med tanke på å redusere bruk av kullkraft i Europa. Kullkraft har mer enn dobbelt så høyt utslipp per produsert enhet som gasskraft, sier Brækken.

Under forutsetning av at 75 prosent av gassen som eksporteres fra Norge erstatter kull i kraftgenerering, vil dagens leveranser kunne medføre unngåtte utslipp fra kullkraftverk på omkring 230-250 millioner tonn CO2 hvert år. Dette tilsvarer ifølge Brækken nesten fem ganger Norges totale årlige utslipp av CO2.

– Norsk petroleumsvirksomhet representerer store daglige og fremtidige leveranser av energi. I det globale bildet bidrar norsk gass også til reduserte klimautslipp, sier hun.

Praktisk informasjon om navnebyttet her.