Målrettet innsats gir HMS-resultater
26. april 2013

Målrettet innsats gir HMS-resultater

Færre gasslekkasjer og en nedgang i antall personskader, er noen av resultatene fra årets risikorapport for petroleumsnæringen.

I dag legger Petroleumstilsynet (Ptil) frem sin årlige rapport av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Rapporten er et av de viktigste faktagrunnlagene petroleumsnæringen har for å ta pulsen på helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetstilstanden i næringen.

Årets rapport viser at olje- og gassindustriens målrettede HMS-innsats bærer frukter. I en pressemelding fra Norsk olje og gass, som har hovedkontor i Vassbotn 1 på Forus, sier direktør for HMS og drift, Knut Thorvaldsen:

– Vi er fornøyd med den gode utviklingen innen reduksjon av hydrokarbonlekkasjer og nedgang i antall skip på kollisjonskurs. Disse to kategoriene er sentrale i arbeidet for å redusere risikoen for storulykker.

Petroleumsnæringen videreførte i 2011 et prosjekt for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer. En rekke konkrete tiltak er satt i gang, og innsatsen for å oppnå ytterligere forbedringer fortsetter.

– At antallet hydrokarbonlekkasjer er redusert fra 11 i 2011 til 6 i 2012 er gode nyheter. Vi har stort fokus på å forbedre risikoforståelsen for å redusere antall hendelser, fortsetter Thorvaldsen.

RNNP-rapporten er olje- og gassnæringens viktigste indikator for å identifisere hvor HMS-innsatsen skal rettes. Norsk olje og gass forsterker nå arbeidet med risikoforståelse i form av mer fokus på læring og erfaringsoverføring.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

 

(Bilder: Norsk olje og gass)