Forus Energigjenvinnings linje 2 åpnet: “Et godt miljøprosjekt for hele regionen”
30. oktober 2012

Forus Energigjenvinnings linje 2 åpnet: “Et godt miljøprosjekt for hele regionen”

  – Jeg er stolt over å få åpne det nye anlegget. Forus Energigjenvinning er et viktig tiltak fordi det betyr en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og gir mulighet for energieffektiv, lokal og fleksibel energiløsning. Dette er et miljøprosjekt for framtiden, sa nestleder i energi- og miljøkomiteen Eirin Sund (bildet), som nylig sto for den offisielle åpningen av anlegget.

Ifølge en pressemelding er utnyttelse av lokale ressurser som avfall og spillvarme i form av fjernvarme viktige bidrag for å nå kommunenes klimamål. Et nytt anlegg innebærer en dobling av restavfallsmengden som gjenvinnes. Dette betyr strøm og varme til flere større næringsbygg og kommunale bygg i Stavanger, Sandnes og Sola. Den totale forbrenningskapasiteten ved anlegget blir ca 110 000 årstonn avfall som gir 225 GWh (millioner kWh) disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm (50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2 500 husstander eller 25 000 elbiler).

Utnytter ressursene i avfallet
Hver person kaster gjennomsnittlig 430 kg avfall hvert år. Et positivt trekk er at vi sorterer ut over 55 % av avfallet til materialgjenvinning. Det vil si at avfallet brukes som råstoff i nye produkter. Ved å utnytte varmen fra forbrenning av restavfall til fjernvarme og produksjon av elektrisitet, utnyttes ressursene i alt avfallet.

Trinnvis utbygging
Forus Energigjenvinning linje 1 ble satt i drift år 2002. Ny forbrenningslinje settes i drift 10 år senere. Myndighetene innførte forbud mot deponering av brennbart avfall fra juli 2009. Utvidelsen av kapasitet gir mulighet for en lokal sluttbehandling og energiutnyttelse av avfallet som tidligere ble deponert. Alternativet til mottak på Forus-anlegget ville vært å transportere avfallet ut av regionen.

Fjernvarmenettet
I forbrenningsanlegget gjenvinnes energi fra restavfall som er forbehandlet. Dette utnyttes til produksjon av fjernvarme som kundene utnytter til vannbåren varme og varmt tappevann. I tillegg produseres det strøm. Lyse leverer fjernvarme til eksisterende og nye bygg. Det varme vannet føres ut i rørnett til kundene før det går gjennom en varmeveksler i hvert bygg inne i kundens eget anlegg. Her vil vannet gi komfortabel og effektiv varme i alle etasjer gjennom rør i gulvene eller radiator. Det avkjølte returvannet føres tilbake til sentralen.

Lyse har etablert distribusjonsnett for vannbåren varme-fjernvarme- i Forusområdet og leverer i dag fjernvarme til både nye etableringer og eksisterende næringsbygg på Forus. Fjernvarmenettet ligger i de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Varmen fra avfallet om gjenvinnes ved Forus Energigjenvinning dekker i dag hoveddelen i Lyses varmesystemer. For å kunne nyttiggjøre seg all varmen er det behov for å utvide fjernvarmenettet ytterligere.

 

 Kilde og bilde: www.forusenergi.no