Forener krefter i Norges største vekstsenter
1. mars 2012

Forener krefter i Norges største vekstsenter

Sentrale eiendomsaktører innleder samarbeid om langsiktig identitetsbygging av Forus som regionalt, nasjonalt og internasjonalt nærings- og verdiskapningssenter.

Presseinformasjon
Forus, 30. april 2012

Bakgrunnen for ”Forus-samarbeidet” er den rivende utviklingen i området og regionen. Dette skaper ifølge eiendomsaktørene behov for en mer enhetlig og koordinert identitetsbygging av Forus som senter for næringsvirksomhet og verdiskapning.

– Utviklingen på Forus betyr mye for mange, og tiltrekker seg stadig mer oppmerksomhet og interesse. I et område med svært mange eiendoms- og næringsaktører, er det vanskelig å orientere seg. Sammen kan vi forbedre informasjonsflyten internt og eksternt, tydeliggjøre områdets rolle og drive samstemt merkevarebygging. Det sier Stein Racin Grødem, talsmann for Forus-samarbeidet og sjef for Forus Næringspark AS, et av de deltakende selskapene.

Inviterer til samarbeid

Så langt består samarbeidets øvrige deltakere av syv selskaper som alle har betydelige eiendomsinteresser på Forus: Base Property, Seabrokers, Trallfa Eiendom, Kanalsletta Utvikling,

Norwegian Property, NCC Property Development AS og 2020park. Samlet representer de eiendommer og utviklingsprosjekter på nærmere 800.000 kvm i området.

Til tross for at flere av selskapene konkurrerer i samme marked, ser de felles behov for å fremme merkevaren Forus overfor næringsliv, myndigheter og publikum generelt. De inviterer i første omgang andre eiendomsaktører til dugnaden, og håper å få både større og mindre aktører med på et felles løft.

Hjertet i landets største vekstområde

Forus har utviklet seg til et av landets største næringsområder, med over 2.500 virksomheter og nærmere 40.000 arbeidsplasser. Etterspørselen etter tomter og næringslokaler er høy, og mellom 15 og 20 nye næringsbygg er for tiden under oppføring. Sentralt og strategisk beliggende i grenselandet mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, er området blitt et bankende hjerte i en region som står for en stor andel av landets verdiskaping. Drevet av utviklingen innen olje- og energisektoren blir regionen gjenstand for en kraftig videre vekst og utvikling i mange år fremover. Samarbeidspartnerne mener Forus vil måtte spille en nøkkelrolle i denne utviklingen.

– Regionen ventes å vokse fra 240.000 til 360.000 innbyggere, og det vil skapes over 60.000 nye arbeidsplasser frem til 2040. Veksten vil skape store behov for næringsarealer, boliger, kvalifisert arbeidskraft og ny infrastruktur. Forus vil uansett måtte spille en helt sentral rolle for å håndtere denne utviklingen. Med dette bakteppet løfter vi blikket og ser at kommunikasjon vil være en viktig brikke, sier Racin Grødem.

Planleggingsfase

Samarbeidet har innledet en planleggingsfase, og jobber parallelt med å komme i dialog med flest mulig eiendomsbesittere- og -utviklere på Forus.

– Forus må tydeliggjøre sin naturlige rolle i regionen. Mange ser dessuten fordelen av et forum for koordinert informasjon om felles anliggender og overordende forhold i området, sier Racin Grødem. – Alle deltakere får like stor innflytelse, og vi starter i det små, med å etablere en felles kommunikasjonsplattform for Forus. Vi vil gradvis også sørge for løpende og mer koordinert informasjon i viktige kanaler der vi kan nå ut til nøkkelinteressenter innen næringsliv, leiemarked, eiendomsbransjen og publikum for øvrig.

Fakta-/bakrunnsinformasjon:

Forus-samarbeidet:

Langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i Forus-området. Etablert i mars 2012 med formål å drive langsiktig, enhetlig identitetsbygging og markedsføring av Forus som regionalt senter for næringsvirksomhet.

De første deltakerne:

NCC Property Development AS utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden og Baltikum. Har for tiden betydelig fokus på Stavanger-regionen og har i februar startet byggingen av første byggetrinn i kontorprosjektet Stavanger Business Park på Forus. Første trinn er på ca 9.200 kvm og vil etterfølges av i alt 5 byggetrinn på totalt ca 40.000 kvm kontorer.

Seabrokers Eiendom AS eier og forvalter et tomteområde på 240.000 kvm på Forus. Har pr i dag ca. 170.000 kvm ferdigstilt eiendom og ca. 100.000 kvm under prosjektering i området. Seabrokers Eiendom er en del av Seabrokers Group, som har virksomhet innen skipsmegling, utvikling og drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Trallfa Eiendom er en del av Trallfa gruppen, med virksomhet innen eiendom og finans. Utvikler næringseiendom i Stavanger- og Sandnes-området. Har de siste årene utviklet ca 70.000 kvm næringseiendom på Forus. Har i dag ca. 17.000 kvm bygg i området, samt 2.500 kvm under utvikling.

Base Property AS er en regional eiendomsutvikler med fremtidsrettet fokus. Base Property har de siste årene ferdigstilt 40.000 kvm med handel -, kontor- og verkstedslokaler på Forus. Selskapet har 20.000 kvm under bygging og er for tiden involvert i nye prosjekter tilnærmet 75.000 kvm næringseiendom i Forus-området.

Kanalsletta Utvikling AS er et prosjektselskap med betydelige tomtearealer og utviklingsplaner på Forus. Eies i fellesskap av K2, Petromaster Invest og Kruse Smith. Samlet utbyggingspotensial på Forus er 72.000 kvm fordelt på 6-8 byggetrinn. Første trinn på ca. 15.000 kvm er igangsatt og blir ferdigstilt i løpet av 2013.

Norwegian Property

Norwegian Property er et rendyrket kontoreiendomsselskap som driver utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 46 sentrale eiendommer i Oslo og Stavanger-regionen. Har 8 eiendommer i Stavanger-regionen, hvorav 6 kontoreiendommer med totalt bruttoareal på over 70.000 kvm på Forus.

2020park disponerer og driver langsiktig utvikling av et tomteareal på ca 120.000 kvm på Forus. Første bygg, ”2020-01”, på ca 26.500 kvm kontorer, er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2012. Innflyttning starter i aug/sept 2012. 2020-01 vil miljøsertifiseres iht. til BREEAM-programmet og oppnå nest høyeste klasse som er Excellent. Totalt planlegges 2020park utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel. I tillegg planlegges ca 300-600 boliger.

Forus Næringspark AS eies av kommunene Sandnes, Stavanger og Sola, og har siden etableringen i 1968 vært den ledende utvikleren av næringstomter i regionen. Selskapet kjøper opp råmark, legger til rette infrastruktur og lager reguleringsplaner i pakt med kommunale planverk, så næringsdrivende får byggeklare tomter.

Områdebilde: Beliggende i grenselandet mellom Stavanger, Sandnes og Sola kommuner, er Forus et hjerte i en region som står for en stor andel av landets verdiskaping.

Personbilde: Stein Racin Grødem, talsmann for Forus-samarbeidet og sjef for Forus Næringspark AS, et av deltakerselskapene i Forus-samarbeidet.
For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem

Forus-samarbeidet

Telefon: 924 36 228

E-post: stein.racin.grodem@forus.no