Eni Norge inngår vedlikeholdskontrakt med Norisol
8. november 2012

Eni Norge inngår vedlikeholdskontrakt med Norisol

Eni Norge, med hovedkontor og omfattende virksomhet på Forus, har tildelt Norisol en ISO vedlikeholdskontrakt til Goliat-plattformen.

Kontrakten omfatter ifølge en melding leveranse av tjenester innenfor ISO-fagene til Goliat-plattformen og har en veridi på i overkant av 300 millioner kroner. Tildelingen er en av flere vedlikeholdskontrakter som tildeles i forbindelse med drift og vedlikehold av plattformen.

Kontrakten inkluderer aktiviteter innenfor områder som isolasjon, stillas og adkomst, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, tilkomstteknikk, sveisehabitat og ingeriørtjenester tilhørende involverte fagområder. Deler av bemanningen vil være en del av grunnbemanningen og også tildeles oppgaver innenfor beredskapsorganisasjonen på Goliat.

– Vi skal nå bygge opp en prosjektorganisasjon og etablere et nytt lokalkontor i Hammerfest. Norisol har en målsetting om å ha ansatte fra nærområdet mobilisert til denne kontrakten. For å sikre fremtidig rekruttering til ISO-fagene, vil vi ha et tett og godt samarbeid med undervisningsinstitusjonene i området, sier administrerende direktør Merethe Knappskog i Norisol i meldingen.

Kontrakten innebærer tjenester både offshore og på land i driftsfasen samt støtte til de pågående driftsforberedelsene før oppstart.

Kontraktsstrategi
Driftsperioden for Goliat vil ifølge meldingen gi Eni Norge et stort behov for leveranser innen en rekke områder. Selskapets kontraktstrategi er derfor lokal tilstedeværelse for å sikre relevant kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. For likevel å sikre størst mulig grad av lokalt engasjement, kreves det dermed at større kontraktører har lokal tilstedeværelse gjennom etablering av virksomhet med lokale ressurser, inngåelse av allianser med lokale virksomheter, bruk av lokal arbeidskraft og lokal bosetting og etablering av verkstedfasiliteter lokalt.

Eni Norge har også lagt vekt på å utforme en kontraktstrategi som er tilpasset næringsstrukturen i regionen. Gjennom samarbeid med Petro Arctic er den regionale næringsstrukturen kartlagt med tanke på kapasitet og kompetanse. Tett samarbeid og dialog med leverandørmarkedet er ifølge selskapet høyt prioritert, og det gjennomføres årlige leverandørseminarer hvor kommende kontraktsområder presenteres.

Ambisjonen om å skape regionale ringvirkninger skal kombineres med sikkerhet, kvalitet og leveringsdyktighet. “Det er ikke minst av sikkerhetsmessige hensyn avgjørende at leveransene møter de tekniske og kvalitetsmessige kravene våre. Alle konkurrerende anbud vil bli behandlet på like konkurransevilkår”, skriver selskapet i meldingen.